top of page
Tuusula.png

PARASTA KELLOKOSKELLA -valokuvakilpailu

Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry:n yhteistyöprojekti "Parasta Kellokoskella" tavoitteena oli nostaa esille upean Kellokosken ruukin ja sitä ympäröivän alueen erinomaisia mahdollisuuksia lähimatkailukohteena. 

Parasta Kellokoskella -valokuvakilpailu järjestettiin Instagramissa 6.7. - 9.8.2020 ja palkitsimme kolme parasta kilpailuun osallistunutta valokuvaa. Kilpailun palkintoina oli 3 x 50 euron arvoista lahjakorttia voittajien valitsemiin yrityksiin Kellokoskella. Pienempinä palkintoina jaoimme myös lippuja Tuusulan asuntomessuille.

Osallistuminen onnistui tagaamalla Kellokoskella otettu kuva Instagramissa tunnisteella #parastakellokoskella

Kilpailukategoriat:

1.) Yleisön suosikki

2.) Raadin valitsema

3.) Arvonta

@parastakellokoskella sivustolla julkaistiin Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarilaisten toimesta päivittäin kuvia alueesta ja korostettiin matkailukohteita Kellokoskella. Kaikki sivuston kuvat on Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin projektitiimiläisten ottamia ja julkaisuissamme oli tarkoitus korostaa erityisesti alueen kauneus, potentiaali, sekä alueen pieniä yrityksiä.

Kellokoski.jpeg
RUUKIN HISTORIA.jpeg
IMG_7813.jpg

 

SÄÄNNÖT

1. JÄR­JES­TÄ­JÄ 

Tuusulan kunta, PL 60, 04301 TUUSUL­A, myöhemmin “Tuusula”. Kilpailun ylläpidosta ja organisoinnista vastaa Keski-Uudenmaan Nuorkauppamari ry. 

2. KIL­PAI­LU 

Tuusula jär­jes­tää Instagramissa Parasta Kellokoskella-va­lo­ku­va­kil­pai­lun, jo­hon osal­lis­tu­taan lä­het­tä­mäl­lä ke­säisiä va­lo­ku­via Kellokosken alueelta. Kil­pai­luun lä­he­tet­tä­vät kuvat on merkittävä aihetunnisteella #parastakellokoskella

 

3. KIL­PAI­LUAI­KA 

Kil­pai­lu on käyn­nis­sä 6.7.–9.8.2020. 

4. OSAL­LIS­TU­MIS­KEL­POI­SUUS 

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat luon­nol­li­set 16 vuotta täyttäneet hen­ki­löt.  

5. OSAL­LIS­TU­MI­NEN 

Kil­pai­luun osal­lis­tu­taan Instagramissa. Osal­lis­tu­jat tekevät kuvallisen julkaisun aihetunnisteella #parastakellokoskella 

Osallistujan Instagram –tilin on oltava kilpailun ajan julkinen, jotta kuvat ovat nähtävissä.  

Lä­het­tä­mäl­lä va­lo­ku­va(t) osal­lis­tu­ja hy­väk­syy nä­mä kil­pai­lu­sään­nöt. 

6. PAL­KIN­NOT JA VE­RO­SEU­RAA­MUS 

Kaik­kien kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vo­taan palkintona 3 (kolme) lahjakorttia alueen yrityksiin. Tuusula mak­saa pal­kin­to­jen mah­dol­li­sen ar­pa­jais­ve­ron. Pal­kin­to on lain mukaan voit­ta­jil­le ve­ro­llista tuloa. 

Palkintojen arvonta: 

1 . Yleisön suosikki: Eniten tykkäyksiä kerännyt kuva 

2. Raati: Myöhemmin valittavan raadin suosikki 

3. Onnettaren valinta: Arvalla valittu kuva 

Lisäksi kilpailuaikana arvotaan pienempiä palkintoja. Pienemmät palkinnot ovat lain mukaan voittajille verovapaita. 

7. HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LY 

Kil­pai­lua­jan um­peu­dut­tua voit­ta­jil­le il­moi­te­taan erik­seen. Kil­pai­lun voittajiin ollaan yhteydessä Instagramin kautta. Ar­von­nas­sa voit­ta­neen hen­ki­lön ja raa­din va­lit­se­mien voit­ta­jien ni­met ja paik­ka­kun­nat voi­daan jul­kais­ta Tuusulan verk­ko­si­vuil­la ja so­siaa­li­sen me­dian ka­na­vis­sa. 

8.TE­KI­JÄ­NOI­KEU­DET 

Lä­het­tä­mäl­lä va­lo­ku­via kil­pai­luun osal­lis­tu­ja an­taa jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den käyt­tää va­lo­ku­via omas­sa mark­ki­noin­nis­saan. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia. Kil­pai­lun osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näi­tä sään­tö­jä ja jär­jes­tä­jän pää­tök­siä. Jär­jes­tä­jä pi­dät­tää oi­keu­den muu­tok­siin. Kil­pai­lu­sään­tö­jen so­vel­ta­mi­seen ja tul­kin­taan liit­ty­vät mah­dol­li­set epä­sel­vyy­det rat­kai­see jär­jes­tä­jä. 

kilpailu on päättynyt,

kiitos kaikille INSTAGRAM KUVAKILPAILUUN osallistuNEille.

1. Yleisön suosikki

2. Raadin valitsema

3. Arpaonni

@miramainen_ 

@katrihp_

@henranne

@kuvat: Keski-Uudenmaan nuorkauppakamarilaiset

@kuvat: Keski-Uudenmaan nuorkauppakamarilaiset

AJANKOHTAISTA

LUE LISÄÄ YHTEISÖLLISESTÄ PARASTA KELLOKOSKELLA -PROJEKTISTA:

https://www.tuusula.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?sivu_id=2345&id=7245

LUE LISÄÄ KELLOKOSKESTA:

https://www.tuusula.fi/keskus/index.tmpl?sivu_id=1242

 

TUTUSTU KELLOKOSKEN KIRKKOON VIRTUAALISESTI TAI PAIKAN PÄÄLLÄ:

https://www.tuusulanseurakunta.fi/96-kellokosken-kirkko

Tuusula jär­jes­tää Instagramissa Parasta Kellokoskella-va­lo­ku­va­kil­pai­lun, jo­hon osal­lis­tu­taan

lä­het­tä­mäl­lä ke­säisiä va­lo­ku­via Kellokosken alueelta.

 

Kil­pai­luun lä­he­tet­tä­vät kuvat on merkittävä aihetunnisteella #parastakellokoskella

 

Kil­pai­lu on käyn­nis­sä 6.7.–9.8.2020.

bottom of page