top of page

SÄÄNNÖT

Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin Säännöt

8/2017 Voimassaolevat säännöt
 

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry. Sen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Junior Chamber KeskiUusimaa.
Yhdistyksen toimialue on Keskisen Uudenmaan talousalue.

 

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. (JCI) nimisen kansainvälisen järjestön (seuraavassa JCI) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (seuraavassa Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden:

 

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen
2 kehittää johtajaedellytyksiään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen
3 osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen
4 antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä
5 lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1 antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan
2 järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä
3 toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
4 edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensa viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä
erityisesti pyrkii säilyttämään kiinteän kosketuksen Helsingin kauppakamariin. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tilapäisesti ravitsemus- ja anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan.

4 § Jäsenet
Yhdistykseen voi varsinaisina jäseninä kuulua Keskisen Uudenmaan talousalueen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet alle 40-vuotiaat henkilöt. Jäsenen on erottava yhdistyksestä sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimivuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta. Varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainituista ikärajoista poiketenkin. Kannatusjäsenen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun, mutta kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.


5 § Jäsenen eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan heti. Eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.

6 § Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain lokakuussa vaalikokoukseen ja tammi/helmikuussa vuosikokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Kutsu voidaan lähettää joko kirjallisena tai sähköpostilla. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

7 § Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

1 Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista
2 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
3 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavat asiat:
1 Edellisen hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
2 Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto
3 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
4 Vahvistetaan kuluvan kauden toimintasuunnitelma
5 Määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus ja vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

10 § Kokousmenettely
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskevat jäseneksi kutsumista, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

11 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja sekä 1-7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat. Jäsenen toimikausi on yksi toimintavuosi. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistä annetuista äänistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, joissa tarvittava enemmistö on 3/4 hallituksen koko jäsenmäärästä.

12 § Hallituksen tehtävät
Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm.

 

1 Vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsenten keskinäinen työnjako. Henkilö ei voi hoitaa hallituksessa samaa toimintalohkoa kuin kerran.
2 Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
3 Ohjata ja valvoa projektityöskentelyä
4 Nimittää yhdistykselle sihteeri ja tiedottaja sekä tarpeelliset muut toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista

13 § Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, jotka eivät valitse puheenjohtajakseen toista yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtajat siinä järjestyksessä kuin on valittu.

14 § Toimintalohkot
Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Hallituksen jäsenet ohjaavat ja koordinoivat oman toimintalohkonsa toimintaa vaalikokouksen ja hallituksen vahvistaman työjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin. Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektijohtajia.

15 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

16 § Toiminta ja tilintarkastuskertomukset
Yhdistyksen, toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa toiminnantarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.


17 § Sääntöjen muuttaminen
Ehdotukset sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon se, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.

Henkilötietojen

käsittely

Koe-/ja jäsenille tiedoksi

 

 

Keski-Uudenmaan nuorkauppakamarin jäsenrekisteriä ylläpidetään M-Files-tietojärjestelmässä, jossa on kaikkien Suomen nuorkauppakamareiden jäsentiedot. Kun liityt koejäseneksi tai jäseneksi, tietosi tallennetaan jäsenrekisteriin. Järjestelmässä kirjautuneille käyttäjille näkyviä julkisia tietoja ovat nimi, jäsenstatus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja yritys (työnantaja). Jokaisella on mahdollisuus milloin tahansa muuttaa tietojaan itsenäisesti sähköiseen järjestelmään.

 

SNKK:n keskusliitto voi myydä tai luovuttaa jäsenrekisterin tai sen osan kolmannelle osapuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten sallimissa puitteissa. Tietojenluovuttamisen markkinointitarkoituksiin voi jokainen rekisteröity estää tekemällä siitä merkinnän jäsentietojärjestelmään M-filessiin.

 

Rekisterin pitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava Suomen Nuorkauppakamarit ry Salo IoT Campus Joensuunkatu 7 24100 Salo

 

Toiminnanjohtaja / Executive director Sini Havukainen +358 40 9606650 sini.havukainen@jci.fi

bottom of page